ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
72

• หญิง
37

รวม
110


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
62

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
6

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
15


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
17

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างต่อเรือ
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4

• แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานทะเบียน
4

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
13

• งานอาคารสถานที่
12

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานความร่วมมือ
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
3

• พนักงานขับรถ
1

• นักการภารโรง
4

• ยามรักษาการ
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ไม่มี
รองผู้อำนวยการนางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ไม่มีนายสุรพงศ์ มาถนอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายนิคม เกตุเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสาธิต ก้งเซ่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายบุญฤทธิ์ รัตนคช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู เชี่ยวชาญพืเศษนายสันตินัย จรเสมอ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มีนายกิตติ ช่วยสระนอก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายฉัตรชัย อนุวัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างต่อเรือ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างต่อเรือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนายสำเริง แก้วรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายธรรมษักทร์ วรรณงาม
หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ครู ไม่มีนายจำรัส ชมกระบิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีนางสาวสุรัตนี เสนีชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
หัวหน้างานนายสำรวญ เปียศรี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญเลิศ เจยาคม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสุนทร เวชสาร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายชายชาญ ขนาบแก้ว
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนายไพฑูรย์ เพชรคำ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ไม่มีนางสาวฐิฌาภรณ์ คชินทร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนายธานินทร์ ภูนฤมิต
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีนางบุญศรี จันทนรารักษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญ
ครู ไม่มีนายปรเมษฐ์ จิรักษา
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีนายธีรพล คะเนสม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายยืนยง มณีกาญจน์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนายโพธิรัตน์ เพชรรัตน์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายสิทธิชัย กลมเกลี้ยง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนายภราดร อมรลักษณ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนางทิพวรรณ ศิลป์ประพันธ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มีนายยงยุทธ รอดสม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิสุทธิ์ สักกุณา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ไม่มีนายธนพงศ์ มูสิกะ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีนางสุกัญญา ช่วยรักษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางศรัญญา บุญประเสริฐยิ่ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายอรรถพล ไชยพงศ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีนายธีรวัฒน์ ทองสง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนายประเสริฐ คงสง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีนางสาวพุทธพร ตันติสุทธิเวท
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายธเนศ พรหมจรรย์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มี
ข้าราชการครูนายสว่าง จันทร์ขาว
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมชาย สุเหร็น
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีนายพิทักษ์ รอดแก้ว
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างต่อเรือนายมนตรี แพรกทอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนายวิษณุ พิชัยรัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายปฐมพร นาคสุวรรณ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนางสาวจินดาพร สีขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายกฤตพงศ์ สุขสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนายอัฐชัย เมฆฉาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ไม่มีนายสรรวัชญ์ ทองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ไม่มีนายกฤษณะ คงชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายปรีชา ปานะรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนายวทันย์ กิจวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวศุภมาศ สังฉิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายศุภกิตติ์ ธำรงนพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนMr.ALVIN E.BERSAMIN
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายไตรรงค์ ไตรระเบียบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนางสาวอัจจิมา เกิดเมืองเล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวนันธิกานต์ แก้วเหมือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายณัฐวุฒิ รักษาชล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างต่อเรือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายอนุวัฒน์ ปานะรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย ไม่มีว่าที่ ร.ต.วัชรพล เทพชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายอภิสิทธิ์ เปรมทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ณัฐณรัชต์ อุดมไพจิตรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวศศิ บุญต่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวนวลละออ ส่งแสง
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายศุภรชัย พริกคง
ลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการนางกรรณิการ์ พริกคง
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายทัศนัย มาศศรี
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสมคิด พูลนวล
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอาณัฐ เส้งโสต
ลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการนายสิทธิเดช วิเศษคณากุล
ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอานนท์ พงศ์ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการ
เจ้าหน้าที่นางรุจิรา เพชรคำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางจิตรา พราหมทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวรมย์ชลี รัตนพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนนางสาวกาญจนา เกลี้ยงเกลา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวมยุรี ศรีสมโภชน์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญ
ครู ไม่มีนางลัดดา จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสุจินต์ ลิ่มปรังษี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสุธิสา เส้งเซ่ง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายเศกสรร นวลศรีทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุรีภรณ์ รอดเกี้ยว
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวมณัสนันท์ จันทร์ลิหมัด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศรัญญา เสือแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวธาริณี ดวงแข
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิไลภรณ์ ภักดีอักษร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิตนางสาวเจนจิรา พนหมกัณฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางเยาวภา คงชู
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวสุจิตรา ล่องทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววันทการ บุญสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวจิราวรรณ ช่วยนุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวปัทมา บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ (ครู)นายวิระวุฒิ ลำโป
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างต่อเรือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนายสุนทร จุติพล
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มีนายธีระยุทธ เบ็ญชนะวงศ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ไม่มีนายศักดิ์ดา ยิ่งประสิทธิ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีนายวิชัย จันทร์ชู
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มีนายสวัสดิ์ มีแสง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนางระเบียบ แก้วสำลี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ไม่มีนายมนตรี ดวงแแข
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนายวรทัศน์ จันทมะโน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีนางสาวบุญฑริย์มา ญาณาธิปสวัสดิ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนายสมศักดิ์ นาคถนอม
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ไม่มีนายชาญวิทย์ พรหมเสน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มีนายนพปฎล มีแก้ว
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ไม่มีนายนิวัต บิลและหมัน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายวิศัลย์ สุขสวัสดิ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนายทินภัทร สุขเกิด
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มีนายพงศธรณ์ ดอกกะฐิน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีนายทศพร พูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา