บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
72
• หญิง
37
รวม
110


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
21
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
62
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
6
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
15


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
8
• ข้าราชการครู
23
• ครูอัตราจ้าง
19
• พนักงานราชการ (ครู)
35
• หัวหน้างาน
26
• ลูกจ้างชั่วคราว
8
• เจ้าหน้าที่
24
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
46
• ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
13
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญ
9
• แผนกวิชาช่างยนต์
17
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
11
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6
• แผนกวิชาช่างต่อเรือ
4
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4
• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4
• แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
1
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานทะเบียน
4
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
4
• งานบัญชี
4
• งานพัสดุ
13
• งานอาคารสถานที่
12
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8
• งานความร่วมมือ
5
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5
• งานปกครอง
11
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
6
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
11
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
3
• พนักงานขับรถ
1
• นักการภารโรง
4
• ยามรักษาการ
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
90
• มีใบประกอบวิชาชีพ
20
รวม
110