บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล40040
652010201เครื่องมือกล/1 (1 ชก. ก.1 ) 20020
652010202เครื่องมือกล/2 (1 ชก. ก.2 ) 20020
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง19019
652010301โครงสร้าง/1 (1 ชช. ก.1 ) 19019
ปวช.1ช่างต่อเรือต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส505
652011701ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส/1 (1 ชต. ก.1 ) 505
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง46349
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (1 ชฟ. ก.1 ) 14317
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (1 ชฟ. ก.2 ) 16016
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (1 ชฟ. ก.3 ) 16016
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์70171
652010101ยานยนต์/1 (1 ชย. ก.1 ) 17017
652010102ยานยนต์/2 (1 ชย. ก.2 ) 17118
652010103ยานยนต์/3 (1 ชย. ก.3 ) 17017
652010104ยานยนต์/4 (1 ชย ก.4 ) 19019
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์538
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (1 ชอ. ก.1 ) 538
ปวช.1โลจิสติกส์โลจิสติกส์459
652021401โลจิสติกส์/1 (1 LT ก.1 ) 459
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล49150
642010201เครื่องมือกล/1 (2ชก.1 ) 17017
642010202เครื่องมือกล/2 (2ชก.2 ) 17017
642010203เครื่องมือกล/3 (2ชก.3 ) 15116
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง13013
642010301โครงสร้าง/1 (2ชช.1 ) 13013
ปวช.2ช่างต่อเรือต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส11011
642011701ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส/1 (2ชต.1 ) 11011
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง68270
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (2ชฟ.1 ) 22022
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (2ชฟ.2 ) 22224
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (2ชฟ.3 ) 24024
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์52052
642010101ยานยนต์/1 (2ชย.1 ) 19019
642010102ยานยนต์/2 (2ชย.2 ) 16016
642010103ยานยนต์/3 (2ชย.3 ) 17017
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์17421
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (2ชอ.1 ) 17421
ปวช.2โลจิสติกส์โลจิสติกส์41721
642021401โลจิสติกส์/1 (2LT.1 ) 41721
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล49049
61210201เครื่องมือกล/1 (3 ชก. 1 ) 202
622010201เครื่องมือกล/1 (3ชก. 1 ) 101
622010202เครื่องมือกล/2 (3ชก. 2 ) 202
622010203เครื่องมือกล/3 (3ชก. 3 ) 101
632010201เครื่องมือกล/1 (3ชก.1 ) 15015
632010202เครื่องมือกล/2 (3ชก.2 ) 13013
632010203เครื่องมือกล/3 (3ชก.3 ) 15015
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง22022
61210301โครงสร้าง/1 (3 ชช. 1 ) 404
622010301โครงสร้าง/1 (3ชช. 1 ) 202
632010301โครงสร้าง/1 (3ชช.1 ) 16016
ปวช.3ช่างต่อเรือต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส11011
59211701ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส/1 (ชต. ) 101
61211701ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส/1 (3 ชต. 1 ) 101
622011701ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส/1 (3ชต. 1 ) 101
632011701ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส/1 (3ชต.1 ) 808
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง66268
60210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (3 ชฟ. 1 ) 101
60210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (3 ชฟ. 2 ) 101
60210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (3 ชฟ. 3 ) 303
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (3ชฟ. 1 ) 101
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (3ชฟ. 2 ) 202
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (3ชฟ. 3 ) 202
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (3ชฟ.1 ) 18018
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (3ชฟ.2 ) 19221
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (3ชฟ.3 ) 19019
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์67067
60210102ยานยนต์/2 (3 ชย. 2 ) 202
61210101ยานยนต์/1 (3 ชย. 1 ) 202
61210102ยานยนต์/2 (3 ชย. 2 ) 404
61210103ยานยนต์/3 (3 ชย. 3 ) 303
622010101ยานยนต์/1 (3ชย. 1 ) 202
622010102ยานยนต์/2 (3ชย. 2 ) 303
622010103ยานยนต์/3 (3ชย. 3 ) 101
632010101ยานยนต์/1 (3ชย.1 ) 19019
632010102ยานยนต์/2 (3ชย.2 ) 16016
632010103ยานยนต์/3 (3ชย.3 ) 15015
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10515
60210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (3 ชอ. 1 ) 101
61210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (3 ชอ. 1 ) 202
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (3ชอ. 1 ) 112
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (3ชอ.1 ) 6410
ปวช.3โลจิสติกส์โลจิสติกส์11516
632021401โลจิสติกส์/1 (3LT. 1 ) 11516
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการการขนส่ง41923
653021401การจัดการการขนส่ง/1 (4 LT ก.1 ) 2911
653021402การจัดการการขนส่ง/2 (4 LT ม.6 ) 21012
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล39140
653010201เครื่องมือกล/1 (4 ชก. ทวิ ก.1 ) 16016
653010202เครื่องมือกล/2 (4 ชก. ปกติ ก.1 ) 16016
653010203เครื่องมือกล/3 (4 ชก. ม.6 ) 718
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเรือเทคนิคเครื่องกลเรือ64064
653110201เทคนิคเครื่องกลเรือ/1 (4 ชกร. ทวิ ก.1 ) 16016
653110202เทคนิคเครื่องกลเรือ/2 (4 ชกร. ทวิ ก.2 ) 16016
653110203เทคนิคเครื่องกลเรือ/3 (4 ชกร. ม.6 ) 22022
653110204เทคนิคเครื่องกลเรือ/4 (4 นปร. 7.04 ) 505
653110205เทคนิคเครื่องกลเรือ/5 (4 นปร. 7.04 ม.6 ) 505
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ707
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (4 ชช. ทวิ ก.1 ) 707
ปวส.1เทคโนโลยีการต่อเรือเทคโนโลยีการต่อเรือ707
653011701เทคโนโลยีการต่อเรือ/1 (4 ชต. ทวิ ก.1 ) 707
ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม628
653011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (4 ชอ. ทวิ ก.1 ) 628
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง46147
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (4 ชฟ. ก.1 ) 19120
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (4 ชฟ. ก.2 ) 20020
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (4 ชฟ. ม.6 ) 707
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง011
62321403การจัดการการขนส่ง/3 (5 LT. ม.6 2 ) 011
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการการขนส่ง11314
643021401การจัดการการขนส่ง/1 (5LT.ปกติ ) 123
643021402การจัดการการขนส่ง/2 (5LT.ม.6 ) 01111
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล51152
62310201เครื่องมือกล/1 (5 ชก. ทวิ 1 ) 101
62310203เครื่องมือกล/3 (5 ชก. ม.6 1 ) 202
633010202เครื่องมือกล/2 (5ชก.ม.6 ) 707
643010201เครื่องมือกล/1 (5ชก.ปกติ 1 ) 13013
643010202เครื่องมือกล/2 (5ชก.ทวิ 1 ) 20020
643010203เครื่องมือกล/3 (5ชก.ม.6 ) 819
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเรือเทคนิคเครื่องกลเรือ72072
633110203เทคนิคเครื่องกลเรือ/3 (5ชกร.ม.6 1 ) 505
633110204เทคนิคเครื่องกลเรือ/4 (5ชกร.ม.6 2 ) 202
633110206เทคนิคเครื่องกลเรือ/6 (5นปร. พิเศษ 7.04 ) 101
643110201เทคนิคเครื่องกลเรือ/1 (5ชกร.ทวิ.1 ) 19019
643110202เทคนิคเครื่องกลเรือ/2 (5ชกร.ทวิ.2 ) 19019
643110203เทคนิคเครื่องกลเรือ/3 (5 ชกร.ม.6 ) 11011
643110205เทคนิคเครื่องกลเรือ/5 (5นปร.7.04 ) 606
643110206เทคนิคเครื่องกลเรือ/6 (5นปร.พิเศษ 7.04 ) 909
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ808
61310101เทคนิคเครื่องกลเรือ/1 (5 ชย. ทวิ 1 ) 101
61310104เทคนิคเครื่องกลเรือ/4 (5 ชย. ม.6 2 ) 101
62310103เทคนิคเครื่องกลเรือ/3 (5 ชย. ม.6 1 ) 303
62310104เทคนิคเครื่องกลเรือ/4 (5 ชย. ม.6 2 ) 303
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ15015
62310301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (5 ชช. ทวิ 1 ) 101
643010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (5ชช.ทวิ ) 14014
ปวส.2เทคโนโลยีการต่อเรือเทคโนโลยีการต่อเรือ404
62311701เทคโนโลยีการต่อเรือ/1 (5 ชต. ทวิ 1 ) 101
643011701เทคโนโลยีการต่อเรือ/1 (5ชต.ทวิ ) 303
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม14014
60311901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (ชอ. ) 101
60311902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (ชอ. ) 101
61311902เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/2 (5 ชอ. ม.6 1 ) 101
643011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (5ชอ.ทวิ ) 11011
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง44044
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (5ชฟ. 1 ) 202
633010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (5ชฟ. 2 ) 707
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (5ชฟ.ปกติ 1 ) 18018
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (5ชฟ.ปกติ 2 ) 17017
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม101
58310403ไฟฟ้าควบคุม/3 (ชฟ. ) 101
ปวส.2อิเลคทรอเทคนิคคอลอิเลคทรอเทคนิคอล202
633110301อิเลคทรอเทคนิคอล/1 (5Electronical 1 ) 202
ป.ตรี.1เทคโนโลยีเครื่องกลเรือเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ14014
65413201เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ/1 (1 ทล.บ.1 เครื่องกลเรือ ) 14014
ป.ตรี.2เทคโนโลยีเครื่องกลเรือเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ35035
62413201เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ/1 (1 ทล.บ. 1 ) 707
63413201เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ/1 (เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ) 18018
64413201เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ/1 (1 ทล.บ.1 เครื่องกลเรือ ) 10010
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.118912201
ปวช.221424238
ปวช.322622248
ปวส.117323196
ปวส.221215227
ป.ตรี.114014
ป.ตรี.235035
รวม1063961159